• 1

  Work: De wonderpillen, Performer: JAN WILLEKENS, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS
  • Venue: Brussels
  • CatNum: 31009
  • Num: 5403n
  • Date: - -06
  • Title: De wonderpillen
 • 2

  Work: Susse Vanderaelen, Performer: JAN WILLEKENS, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS
  • Venue: Brussels
  • CatNum: 31010
  • Num: 5386n
  • Date: - -06
  • Title: Susse Vanderaelen
 • 3

  Work: Ruzie in ons strotje, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: 31011
  • Num: 5407n
  • Date: - -06
  • Title: Ruzie in ons strotje
 • 4

  Composer: Willekens, Work: Jan de lacher en Jan de grijser Willekens, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: 31012
  • Num: 5412n
  • Date: - -06
  • Title: Jan de lacher en Jan de grijser
  • Composer: Willekens
 • 5

  Composer: Willekens, Work: Bij den dentist Willekens, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: 31013
  • Num: 5553n
  • Date: - -06
  • Title: Bij den dentist
  • Composer: Willekens
  • Note: [Paris]
 • 6

  Work: Den tram langs de zeehaven, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31001
  • Num: 5391o
  • Date: - -06
  • Title: Den tram langs de zeehaven
 • 7

  Work: Den tram langs de zeehaven, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31001X
  • Num: 5543o
  • Date: - -06
  • Title: Den tram langs de zeehaven
  • Note: 291010X [Paris]
 • 8

  Work: De kermis van Schaerbeek, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31002
  • Num: 5388o
  • Date: - -06
  • Title: De kermis van Schaerbeek
  • Note: 291011
 • 9

  Work: De wapenschouwing, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31003
  • Num: 5392o
  • Date: - -06
  • Title: De wapenschouwing
  • Note: 291012
 • 10

  Work: De Vismet, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31004
  • Num: 5400o
  • Date: - -06
  • Title: De Vismet
 • 11

  Work: In 't school, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31005
  • Num: 5415o
  • Date: - -06
  • Title: In 't school
  • Note: 291016
 • 12

  Work: Ruzie in ons strotje, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31006
  • Num: 5404o
  • Date: - -06
  • Title: Ruzie in ons strotje
 • 13

  Work: Ruzie in ons strotje, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31006X
  • Num: 5552o
  • Date: - -06
  • Title: Ruzie in ons strotje
  • Note: 291014
 • 14

  Work: Bij den dentist, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31007
  • Num: 5410o
  • Date: - -06
  • Title: Bij den dentist
  • Note: 291015
 • 15

  Work: Les cris de Bruxelles, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31008
  • Num: 5413o
  • Date: - -06
  • Title: Les cris de Bruxelles
 • 16

  Work: Barnum en Bailey, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31009
  • Num: 5414o
  • Date: - -06
  • Title: Barnum en Bailey
 • 17

  Work: Mie Clawiet, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31010
  • Num: 5399o
  • Date: - -06
  • Title: Mie Clawiet
 • 18

  Work: Mie Clawiet, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31010X
  • Num: 5551o
  • Date: - -06
  • Title: Mie Clawiet
 • 19

  Work: Suffrage universel, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31011
  • Num: 5420o
  • Date: - -06
  • Title: Suffrage universel
 • 20

  Work: Suffrage universel, Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE, Date: - -06

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: JAN WILLEKENS, Mme LEONNE
  • Venue: Brussels
  • CatNum: X-31011X
  • Num: 5554o
  • Date: - -06
  • Title: Suffrage universel