• 1

  Composer: Aruensal, Work: Feuilles fraissesAruensal, Performer: ORQUESTA TZIGANES PLANAS, Date: 5-4-19

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORQUESTA TZIGANES PLANAS
  • Conductor: JUAN PLANAS
  • CatNum: 260721
  • Num: 20371u
  • Date: 5-4-19
  • Title: Feuilles fraisses
  • Composer: Aruensal