• 1

  Composer: V R Bakaleynikov, Work: Utren (Posmotri, kak nebo yasno), SerenadaV R Bakaleynikov[Morning serenade ], Performer: M A EMSKAYA, Date: 5-10-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A EMSKAYA
  • CatNum: X-63976
  • Num: 14925
  • Date: 5-10-10
  • Title: Utren (Posmotri, kak nebo yasno), Serenada
  • Composer: V R Bakaleynikov
  • Trans: [Morning serenade ]