• 1

  Composer: Breu/Math, Work: Sonntag ist’sBreu/Math, Performer: DOPPELQUARTETT DES BERLINER LEHRER-GESANGSVEREINS (unacc), Date: 1-11-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DOPPELQUARTETT DES BERLINER LEHRER-GESANGSVEREINS (unacc)
  • Num: BLR 4691-1
  • Date: 1-11-28
  • Title: Sonntag ist’s
  • Composer: Breu/Math
  • Note: 8-44063 AM1875 EG1134 HE2410