• 1

  Composer: Tzarstvuy Britaniya, Work: Angliyskiy natzionalniy gymnTzarstvuy Britaniya[English national hymn (Rule, Britannia)], Performer: P I TIKHONOV, Date: 19-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: P I TIKHONOV
  • Head: o
  • CatNum: 4-22853
  • Num: 18970
  • Date: 19-12-14
  • Title: Angliyskiy natzionalniy gymn
  • Composer: Tzarstvuy Britaniya
  • Trans: [English national hymn (Rule, Britannia)]
  • Note: P761