• 1

  Composer: Chestnokov, Work: Angel vopiyashe i Svyatisya Chestnokov, Performer: A V NEZHDANOVA, KHOR I I YUKHOV, Date: 18-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A V NEZHDANOVA, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 023121
  • Num: 2792c
  • Date: 18-4-13
  • Title: Angel vopiyashe i Svyatisya
  • Composer: Chestnokov
  • Note: [An angel wept]
 • 2

  Composer: Chestnokov, Work: Angel vopiyashe i Svyatisya Chestnokov, Performer: A V NEZHDANOVA, KHOR I I YUKHOV, Date: 18-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A V NEZHDANOVA, KHOR I I YUKHOV
  • Num: 2792 ½c
  • Date: 18-4-13
  • Title: Angel vopiyashe i Svyatisya
  • Composer: Chestnokov
  • Note: [An angel wept]