• 1

  Composer: Dekhtyarev, Work: Svete tikhiyDekhtyarev[Peaceful world], Performer: A I DZIKHOVSKY, KHOR, Date: 18-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I DZIKHOVSKY, KHOR
  • CatNum: 4-22789
  • Num: 18713
  • Date: 18-12-13
  • Title: Svete tikhiy
  • Composer: Dekhtyarev
  • Trans: [Peaceful world]
  • Note: 222469‘ B2428
 • 2

  Composer: Dekhtyarev, Work: Khvalite Dekhtyarev, Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 4-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 0224755
  • Num: 2943c
  • Date: 4-12-13
  • Title: Khvalite
  • Composer: Dekhtyarev
  • Note: [Praise]
 • 3

  Composer: Dekhtyarev, Work: Svete tikhiDekhtyarev, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 18-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222469'
  • Num: 18713b
  • Date: 18-12-13
  • Title: Svete tikhi
  • Composer: Dekhtyarev
  • Note: B 2428
 • 4

  Composer: Dekhtyarev, Work: Kheruvimskaya, 1-ya chastDekhtyarevCherubim song, pt 1, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 18-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222511
  • Num: 18711b
  • Date: 18-12-13
  • Title: Kheruvimskaya, 1-ya chast
  • Composer: Dekhtyarev
  • Trans: Cherubim song, pt 1
  • Note: B 2472
 • 5

  Composer: Dekhtyarev, Work: Kheruvimskaya, 2-ya chastDekhtyarevCherubim song, pt 2, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 18-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222512
  • Num: 18712b
  • Date: 18-12-13
  • Title: Kheruvimskaya, 2-ya chast
  • Composer: Dekhtyarev
  • Trans: Cherubim song, pt 2
  • Note: B 2472
 • 6

  Composer: Dekhtyarev, Work: KhvaliteDekhtyarevPraise, Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 4-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 0224755
  • Num: 2943c
  • Date: 4-12-13
  • Title: Khvalite
  • Composer: Dekhtyarev
  • Trans: Praise
  • Note: H 9031
 • 7

  Composer: Dekhtyarev, Work: Preslavnaya dnes, Kontzert na Troitzu, 1-ya chast / pt 1Dekhtyarev, Performer: DUKHOVNIY KHOR KIEVSKAGO VLADIMIRSKAGO SOBORA, Date: 8-9-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR KIEVSKAGO VLADIMIRSKAGO SOBORA
  • Conductor: NADEZHDINSKY
  • Venue: Kiev
  • CatNum: 2-24864
  • Num: 4938ae
  • Date: 8-9-13
  • Title: Preslavnaya dnes, Kontzert na Troitzu, 1-ya chast / pt 1
  • Composer: Dekhtyarev
  • Note: P 496
 • 8

  Composer: Dekhtyarev, Work: Preslavnaya dnes, Kontzert na Troitzu, 2-ya chast / pt 2Dekhtyarev, Performer: DUKHOVNIY KHOR KIEVSKAGO VLADIMIRSKAGO SOBORA, Date: 8-9-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR KIEVSKAGO VLADIMIRSKAGO SOBORA
  • Conductor: NADEZHDINSKY
  • Venue: Kiev
  • CatNum: 2-24865
  • Num: 4939ae
  • Date: 8-9-13
  • Title: Preslavnaya dnes, Kontzert na Troitzu, 2-ya chast / pt 2
  • Composer: Dekhtyarev
  • Note: P 496
 • 9

  Composer: Dekhtyarev, Work: Raduytesya lyudie, 1-ya chast Dekhtyarev, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 877*
  • Num: X-64846
  • Title: Raduytesya lyudie, 1-ya chast
  • Composer: Dekhtyarev
  • Note: B