• 1

  Composer: Eckert/H Grünfeld, Work: a) Ja, überselig hast du mich gemacht Eckert/H Grünfeld; b) Moment musical Schubert arr H Grünfeld, Date: 5-12-11

  Catalogue: Kelly, German HMV

  • Head: HEINRICH GRÜNFELD
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 047863
  • Num: 73AL
  • Date: 5-12-11
  • Title: a) Ja, überselig hast du mich gemacht
  • Composer: Eckert/H Grünfeld
  • Title: ; b) Moment musical
  • Venue: Schubert arr H Grünfeld