• 1

    Composer: FURTWÄNGLER, Wilhelm (b. 1886), Work: Concerto, pf. & orch., B minor, Performer: E. Fischer & Berlin Phil.—Furtwängler (3ss) G.DB 4696/7S

    Catalogue: Werm

    • Other Data: E. Fischer & Berlin Phil.—Furtwängler (3ss) G.DB 4696/7S
    • Page: 77
    • Volume: WERM - Second Supplement