• 1

  Composer: M V Karpov, Work: Blazhen muzhM V Karpov[Blessed is the man], Performer: KHOR I V KARPOV, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR I V KARPOV
  • CatNum: 2-24817
  • Num: 16066
  • Date: 21-10-11
  • Title: Blazhen muzh
  • Composer: M V Karpov
  • Trans: [Blessed is the man]
  • Note: X-2-64887