• 1

  Composer: Krescheniyu, Work: Tropar i velichanie [Kondak]Krescheniyu, Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 14-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2-24834
  • Num: 17465b
  • Date: 14-4-13
  • Title: Tropar i velichanie [Kondak]
  • Composer: Krescheniyu
  • Note: P 158