• 1

  Composer: Kreshcheniyu, Work: Tropar i velichanie [Kondak]Kreshcheniyu[Anthem and Praise], Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 14-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 2-24834
  • Num: 17465
  • Date: 14-4-13
  • Title: Tropar i velichanie [Kondak]
  • Composer: Kreshcheniyu
  • Trans: [Anthem and Praise]
  • Note: P158