• 1

  Composer: Meyfart/Malm, Work: Jeruusalem, sa püha taeva linn, koraalMeyfart/Malm[Jerusalem, you holy city of heaven], Performer: SEGAKOOR (MIXED CHOIR), Date: 2-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: SEGAKOOR (MIXED CHOIR)
  • Conductor: AUGUST TOPMANN
  • CatNum: 2-24858
  • Num: 18114
  • Date: 2-11-13
  • Title: Jeruusalem, sa püha taeva linn, koraal
  • Composer: Meyfart/Malm
  • Trans: [Jerusalem, you holy city of heaven]
  • Note: P484