• 1

  Composer: Minsar/Falques, Work: Musulman, FTMinsar/Falques, Performer: ORQUESTA DEMÓN’S JAZZ, Date: 16-4-30

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORQUESTA DEMÓN’S JAZZ
  • Venue: Barcelona
  • Num: BJ 3364-1
  • Date: 16-4-30
  • Title: Musulman, FT
  • Composer: Minsar/Falques
  • Note: 110-1230 R14434 AE3177
 • 2

  Composer: Minsar/Falques, Work: Musulman, FTMinsar/Falques, Performer: ORQUESTA DEMÓN’S JAZZ, Date: 16-4-30

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORQUESTA DEMÓN’S JAZZ
  • Venue: Barcelona
  • Num: BJ 3364-2
  • Date: 16-4-30
  • Title: Musulman, FT
  • Composer: Minsar/Falques
 • 3

  Composer: Minsar/Falques, Work: Musulman, FT Minsar/Falques R14434, Performer: ORQUESTA DEMÓNS JAZZ, Date: 16-4-30

  Catalogue: Kelly, Spanish HMV

  • Performer: ORQUESTA DEMÓNS JAZZ
  • CatNum: 110-1230
  • Num: BJ3364-1
  • Date: 16-4-30
  • Title: Musulman, FT
  • Composer: Minsar/Falques
  • Title: R14434
  • Note: AE3177