• 1

  Composer: Myasnikov, Work: a) Gospodi, spasi blagochestiviya; b) TrisvyatoeMyasnikov[a) God save the devout; b) Thrice blessed], Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV, Date: 4-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22288
  • Num: 16219
  • Date: 4-11-11
  • Title: a) Gospodi, spasi blagochestiviya; b) Trisvyatoe
  • Composer: Myasnikov
  • Trans: [a) God save the devout; b) Thrice blessed]
 • 2

  Composer: Myasnikov, Work: Slava v vishnikh Bogu Myasnikov, Performer: DUKHOVNIY KHOR I I YUKHOV, Date: 18-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: Z-064752
  • Num: 2591c
  • Date: 18-4-12
  • Title: Slava v vishnikh Bogu
  • Composer: Myasnikov
  • Note: 0224752 H9006 [Praise God above (Grand Slavaslovie)]
 • 3

  Composer: Myasnikov, Work: Slava v vishnikh BoguMyasnikov, Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 18-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 0224752
  • Num: 2591c
  • Date: 18-4-12
  • Title: Slava v vishnikh Bogu
  • Composer: Myasnikov
  • Note: H 9006