• 1

  Composer: Kolesnikov Arr Y Prigozhy, Work: Ukazhi mne takuyu obitel'Kolesnikov arr Y Prigozhy[Show me such an abode], Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR), Date: 2-9-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR)
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-3-64581
  • Num: 14739
  • Date: 2-9-10
  • Title: Ukazhi mne takuyu obitel'
  • Composer: Kolesnikov arr Y Prigozhy
  • Trans: [Show me such an abode]