• 1

    Composer: RASCH, Kurt (b. 1902), Work: Toccata, Op. 27 orch., Performer: Berlin Municipal—Meyer Pol. 15510 (2ss) (o.n. 57219)

    Catalogue: Werm

    • Other Data: Berlin Municipal—Meyer Pol. 15510 (2ss) (o.n. 57219)
    • Page: 175
    • Volume: WERM - Second Supplement