• 1

    Composer: SCHULZ, Johann Abraham Peter (1749-1800), Work: Abendlied (Claudius) (Der Mond ist aufgegangen), Performer: S. Mervild Qtt. (Dan) (Felix.F 49)

    Catalogue: Werm

    • Other Data: S. Mervild Qtt. (Dan) (Felix.F 49)
    • Page: 199
    • Volume: WERM - Second Supplement