• 1

  Composer: Yablonovsky, Work: a) Ver; b) Vesna-li eto? Stikhotvorenniya Yablonovsky, Performer: S V YABLONOVSKY, Date: 31-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S V YABLONOVSKY
  • CatNum: 021010
  • Num: 2521c
  • Date: 31-10-11
  • Title: a) Ver; b) Vesna-li eto? Stikhotvorenniya
  • Composer: Yablonovsky
  • Note: [a) Believe!; b) Is it spring?, Poems]