• 1

  Composer: Joseph Huybrechts, Work: a) Stilgezellig Joseph Huybrechts; b) SoldatenliedjeHenri Zagwijn, Performer: MARGARETHE DE HARTOGH, Date: 14- 7-12

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: MARGARETHE DE HARTOGH
  • Venue: The Hague
  • CatNum: 533066
  • Num: 1848ah
  • Date: 14- 7-12
  • Title: a) Stilgezellig
  • Composer: Joseph Huybrechts
  • Title: ; b) Soldatenliedje
  • Composer: Henri Zagwijn