• 1

  Composer: Zhivotko/Vilshansky, Work: Kapuche brate, kuplety Zhivotko/Vilshansky, Performer: MIKOLA ZHIVOTNO-VILSHANSKY, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MIKOLA ZHIVOTNO-VILSHANSKY
  • CatNum: 2-22329
  • Num: 4205g
  • Date: -4-06
  • Title: Kapuche brate, kuplety
  • Composer: Zhivotko/Vilshansky
  • Note: [31/7/06] [Kapuch, my brother, Couplets]