• 1

  Composer: Na Strastnoy Nedele, Work: Paremiana Strastnoy nedele, Performer: A I DZIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I DZIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 022282
  • Num: 2595c
  • Date: 19-4-12
  • Title: Paremia
  • Composer: na Strastnoy nedele
  • Note: H 9043 0222032? .