• 1

  Work: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)[Vespers], Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22209
  • Num: 14666
  • Date: 24-8-10
  • Title: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)
  • Trans: [Vespers]
  • Note: B2452
 • 2

  Work: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)[Vespers], Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22209X
  • Num: 1466 ½
  • Date: 24-8-10
  • Title: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)
  • Trans: [Vespers]