• 1

  Work: MnogoletieGood wishes for a long life, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14656b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Mnogoletie
  • Trans: Good wishes for a long life
  • Note: B 2450 (4-22207)
 • 2

  Work: Sugubaya ekteniyaThe Orthodox Liturgy, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14661b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Sugubaya ekteniya
  • Trans: The Orthodox Liturgy
  • Note: B 2451 (4-22208)
 • 3

  Work: Paremiya iz VsenoschnoyVespers, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14666b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Paremiya iz Vsenoschnoy
  • Trans: Vespers
  • Note: B 2452 (4-22209)
 • 4

  Work: TrisvyatoeThrice holy, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222504
  • Num: 14657b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Trisvyatoe
  • Trans: Thrice holy
  • Note: B 2468
 • 5

  Work: I vsekh i vsyaAll and everything, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222505
  • Num: 14659b
  • Date: 24-8-10
  • Title: I vsekh i vsya
  • Trans: All and everything
  • Note: B 2468
 • 6

  Work: Upokoy Spase i Vechnaya pamyatb) Eternal memory, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14662b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Upokoy Spase i Vechnaya pamyat
  • Trans: b) Eternal memory
  • Note: B 2479 (4-22109)