• 1

  Composer: Sokolov, Work: a) Stanem dobre; stanem so strakhom; b) Milost miraSokolova) We arrive in fear; b) Mercy of the World, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222462'
  • Num: 17473½b
  • Date: 15-4-13
  • Title: a) Stanem dobre; stanem so strakhom; b) Milost mira
  • Composer: Sokolov
  • Trans: a) We arrive in fear; b) Mercy of the World
  • Note: B 2422
 • 2

  Work: a) Vozlyubim drug druga; b) Otcha i Sinaa) Let us love each other; b) Fathers and Sons, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 18-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222463'
  • Num: 18716b
  • Date: 18-12-13
  • Title: a) Vozlyubim drug druga; b) Otcha i Sina
  • Trans: a) Let us love each other; b) Fathers and Sons
  • Note: B 2422
 • 3

  Work: Bogorodnitzu i Mater sveta v pesnyakh vozvelichim, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 18-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222468'
  • Num: 18710b
  • Date: 18-12-13
  • Title: Bogorodnitzu i Mater sveta v pesnyakh vozvelichim
  • Note: B 2428
 • 4

  Composer: Dekhtyarev, Work: Svete tikhiDekhtyarev, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 18-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222469'
  • Num: 18713b
  • Date: 18-12-13
  • Title: Svete tikhi
  • Composer: Dekhtyarev
  • Note: B 2428
 • 5

  Composer: Bogorodichniy, Work: ApostolBogorodichniyThe Apostle, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 16441b
  • Date: 19-4-12
  • Title: Apostol
  • Composer: Bogorodichniy
  • Trans: The Apostle
  • Note: B 2450 (4-22367)
 • 6

  Work: Vozstanite. Priydite poklonimsya. Blagoslovi dushe Moskovskoe, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 20-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 16450b
  • Date: 20-4-12
  • Title: Vozstanite. Priydite poklonimsya. Blagoslovi dushe Moskovskoe
  • Note: (4-22382) B 2451
 • 7

  Work: Gospodi pomiluy, Krestovozdvizhenskoe, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 8-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 3028ab
  • Date: 8-5-11
  • Title: Gospodi pomiluy, Krestovozdvizhenskoe
  • Note: (4-222653)
 • 8

  Work: Vstrechnoe pesnopenie arkhiereyu (Dostoyno est), Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 8-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 3029ab
  • Date: 8-5-11
  • Title: Vstrechnoe pesnopenie arkhiereyu (Dostoyno est)
  • Note: B 2453 (4-22254)
 • 9

  Work: Evangelie ot MattheyaThe Gospel according to Matthew, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 24-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 16082b
  • Date: 24-10-11
  • Title: Evangelie ot Mattheya
  • Trans: The Gospel according to Matthew
  • Note: B 2453 (4-22310)
 • 10

  Work: Maliy vikhod na liturgiy (Priydite poklonimsya)Short excerpt from the liturgy "Give obeisance", Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 10-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 3043ab
  • Date: 10-5-11
  • Title: Maliy vikhod na liturgiy (Priydite poklonimsya)
  • Trans: Short excerpt from the liturgy "Give obeisance"
  • Note: B 2454 (4-22255)
 • 11

  Composer: Berezovsky, Work: Dveri, dveri i BeruyuBerezovskyThe doors lend their ears to wisdom, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 17477b
  • Date: 15-4-13
  • Title: Dveri, dveri i Beruyu
  • Composer: Berezovsky
  • Trans: The doors lend their ears to wisdom
  • Note: B 2454 (4-22550)
 • 12

  Composer: Esaulov, Work: Prokimen na venchanieEsaulovPsalm for the nuptial benediction, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 10-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 3045ab
  • Date: 10-5-11
  • Title: Prokimen na venchanie
  • Composer: Esaulov
  • Trans: Psalm for the nuptial benediction
  • Note: B 2455 (4-22257)
 • 13

  Composer: Strokin, Work: Nyne otpuschaeshiStrokinNow let Thy servant depart in peace, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 16048b
  • Date: 20-10-11
  • Title: Nyne otpuschaeshi
  • Composer: Strokin
  • Trans: Now let Thy servant depart in peace
  • Note: B 2455 (4-22263)
 • 14

  Work: Viklichka pri arkhiereyskoy obedne, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 24-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222487
  • Num: 16084b
  • Date: 24-10-11
  • Title: Viklichka pri arkhiereyskoy obedne
 • 15

  Composer: Kastalsky, Work: Mnogoletstvovanie v sochelnikKastalsky, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 8-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222488
  • Num: 3026ae
  • Date: 8-5-11
  • Title: Mnogoletstvovanie v sochelnik
  • Composer: Kastalsky
  • Note: B 2457
 • 16

  Work: Kto Bog veliyO great God, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222489
  • Num: 16055b
  • Date: 21-10-11
  • Title: Kto Bog veliy
  • Trans: O great God
  • Note: B 2458
 • 17

  Work: Ekteniya prositelnaya, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222490
  • Num: 16058b
  • Date: 21-10-11
  • Title: Ekteniya prositelnaya
  • Note: B 2458
 • 18

  Composer: Dvoretzky, Work: a) Svete tikhiy; b) Gospod votzarsyaDvoretzky, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222491
  • Num: 16065b
  • Date: 21-10-11
  • Title: a) Svete tikhiy; b) Gospod votzarsya
  • Composer: Dvoretzky
  • Note: B 2459
 • 19

  Work: Velichit dushe moya Gospoda, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222492
  • Num: 16447b
  • Date: 19-4-12
  • Title: Velichit dushe moya Gospoda
  • Note: B 2459
 • 20

  Work: Bog Gospod i yavisya nam i Tropar. Khristovu – grechenskago napeva, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SOBORA SPASITEL
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222493
  • Num: 16439b
  • Date: 19-4-12
  • Title: Bog Gospod i yavisya nam i Tropar. Khristovu – grechenskago napeva
  • Note: B 2460