• 1

  Work: Mnogoletztvovanie pri arkhiereyskoy liturgiy, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222516
  • Num: 16443b
  • Date: 19-4-12
  • Title: Mnogoletztvovanie pri arkhiereyskoy liturgiy
  • Note: B 2385
 • 2

  Work: Evangelie ot Matheeya, glas 8, stikh 23-27The Gospel according to Matthew, Chapter 8, verses 23-27, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA, Date: 20-4-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222517
  • Num: 16451b
  • Date: 20-4-12
  • Title: Evangelie ot Matheeya, glas 8, stikh 23-27
  • Trans: The Gospel according to Matthew, Chapter 8, verses 23-27
  • Note: B 2385
 • 3

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2386
 • 4

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2387
 • 5

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2388
 • 6

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2389
 • 7

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2390
 • 8

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2391
 • 9

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2392
 • 10

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2393
 • 11

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2394
 • 12

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2395
 • 13

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2396
 • 14

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2397
 • 15

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2398
 • 16

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2399
 • 17

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2400
 • 18

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2401
 • 19

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2402
 • 20

  Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKAGO KATHEDRALI KHRISTE SPASITEL SOBORA
  • Conductor: M P KARPOV
  • Venue: Moscow
  • Note: B 2403