• 1

  Work: Polkovoy marsh Sumskago gusarskago polka[Regimental March of the 1st Sumsky Hussars], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60877
  • Num: 14156
  • Date: 26-1-10
  • Title: Polkovoy marsh Sumskago gusarskago polka
  • Trans: [Regimental March of the 1st Sumsky Hussars]
 • 2

  Composer: Lvov, Work: Bozhe Tzarya Khrani, natzionalnyi gimnLvov[God save the Tzar, National Hymn], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60900
  • Num: 14157
  • Date: 26-1-10
  • Title: Bozhe Tzarya Khrani, natzionalnyi gimn
  • Composer: Lvov
  • Trans: [God save the Tzar, National Hymn]
 • 3

  Composer: Bortnyansky, Work: Kol slaven, gimnBortnyansky[How glorious, Hymn], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60901
  • Num: 14158
  • Date: 26-1-10
  • Title: Kol slaven, gimn
  • Composer: Bortnyansky
  • Trans: [How glorious, Hymn]
 • 4

  Work: Marsh Leib-Gvardii konnago-gvardeyskago polka[March of the Konnago Life Guards Regiment], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60878
  • Num: 14159
  • Date: 26-1-10
  • Title: Marsh Leib-Gvardii konnago-gvardeyskago polka
  • Trans: [March of the Konnago Life Guards Regiment]
 • 5

  Work: Baratry Marsh, Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: 2-20506
  • Num: 14160
  • Date: 26-1-10
  • Title: Baratry Marsh
  • Note: (X-60925)
 • 6

  Composer: Oppel, Work: Manyushenkina plyasovayaOppel[plyasova dance], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60926
  • Num: 14161
  • Date: 26-1-10
  • Title: Manyushenkina plyasovaya
  • Composer: Oppel
  • Trans: [plyasova dance]
 • 7

  Composer: Oppel, Work: Manyushenkina plyasovayaOppel[plyasova dance], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60926X
  • Num: 14161 ½
  • Date: 26-1-10
  • Title: Manyushenkina plyasovaya
  • Composer: Oppel
  • Trans: [plyasova dance]
 • 8

  Work: Vstrechniy marsh Ulan Eyo Velichestva polka[Counter-march of the Uhlan Regiment Her Majesty], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60879
  • Num: 14162
  • Date: 26-1-10
  • Title: Vstrechniy marsh Ulan Eyo Velichestva polka
  • Trans: [Counter-march of the Uhlan Regiment Her Majesty]
 • 9

  Work: Ulan Eyo Velichestva Regiment[Uhlan Regimental March in Warsaw], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • Num: 14163
  • Date: 26-1-10
  • Title: Ulan Eyo Velichestva Regiment
  • Trans: [Uhlan Regimental March in Warsaw]
 • 10

  Composer: Sellenick, Work: Tatarskiy patrulSellenick[Tartar patrol], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 26-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (BAND OF THE 1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: 20951
  • Num: 14164
  • Date: 26-1-10
  • Title: Tatarskiy patrul
  • Composer: Sellenick
  • Trans: [Tartar patrol]
  • Note: X-2-60813
 • 11

  Work: Polkovoy marsh Grodnenskago gusarskago polka[Regimental March of the Grodnensky Hussar Regiment], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60881
  • Num: 14205
  • Date: 7-2-10
  • Title: Polkovoy marsh Grodnenskago gusarskago polka
  • Trans: [Regimental March of the Grodnensky Hussar Regiment]
 • 12

  Work: March of the Nizhny Regiment, Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • Num: 14206
  • Date: 7-2-10
  • Title: March of the Nizhny Regiment
 • 13

  Work: Polkovoy marsh Leib-Gvardii kirasirskago Eyo Velichestva polka[Regimental March of the Life Guards Cuirassier Regiment Her Majesty], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60882
  • Num: 14207
  • Date: 7-2-10
  • Title: Polkovoy marsh Leib-Gvardii kirasirskago Eyo Velichestva polka
  • Trans: [Regimental March of the Life Guards Cuirassier Regiment Her Majesty]
 • 14

  Work: Kazachek, Russkiy tanetz[Kazachek, Russian dance] [Cat: Also as Kazachok], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60928
  • Num: 14208
  • Date: 7-2-10
  • Title: Kazachek, Russkiy tanetz
  • Trans: [Kazachek, Russian dance] [Cat: Also as Kazachok]
 • 15

  Composer: Tzarman, Work: LezginkaTzarman[Lezginka, Georgian dance], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60929
  • Num: 14209
  • Date: 7-2-10
  • Title: Lezginka
  • Composer: Tzarman
  • Trans: [Lezginka, Georgian dance]
 • 16

  Composer: Chaikovsky, Work: Revery (Sladkaya greza), ValsChaikovsky[Reverie (Sweet dreams), Waltz] [not used for Zonophone], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: (X-60930)
  • Num: 14210
  • Date: 7-2-10
  • Title: Revery (Sladkaya greza), Vals
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [Reverie (Sweet dreams), Waltz] [not used for Zonophone]
  • Note: 2-20503'
 • 17

  Composer: Arr Ruzhek, Work: Miliy Sasha, Marsharr Ruzhek[Dear Sasha, March] [not used for Zonophone], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: (X-60931)
  • Num: 14211
  • Date: 7-2-10
  • Title: Miliy Sasha, Marsh
  • Composer: arr Ruzhek
  • Trans: [Dear Sasha, March] [not used for Zonophone]
  • Note: 2-20188
 • 18

  Composer: Lehár, Work: Eva: KhaveLehár[Eva: Haven], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60932
  • Num: 14212
  • Date: 7-2-10
  • Title: Eva: Khave
  • Composer: Lehár
  • Trans: [Eva: Haven]
 • 19

  Composer: Modzhevsky, Work: V razdumi, ValsModzhevsky[A brown study, Waltz], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60933
  • Num: 14213
  • Date: 7-2-10
  • Title: V razdumi, Vals
  • Composer: Modzhevsky
  • Trans: [A brown study, Waltz]
 • 20

  Work: Polkovoy marsh Leib-Gvardii konnago grenaderskago polka[Regimental March of the Life Guards Cavalry Grenadier Regiment], Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT), Date: 7-2-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: ORKESTR 1-go SUMSKAGO GUSARSKAGO POLKA (1st SUMSKY HUSSAR REGIMENT)
  • Conductor: A K MARKVARD
  • CatNum: X-60883
  • Num: 14214
  • Date: 7-2-10
  • Title: Polkovoy marsh Leib-Gvardii konnago grenaderskago polka
  • Trans: [Regimental March of the Life Guards Cavalry Grenadier Regiment]