• 1

  Composer: Fet/Vilbushevicha, Work: Siyala noch, Melodeklamatziya, stikhotvorenie FetFet/Vilbushevicha[The night was shining, Recitation of poem to music (poem Fet, music Vilbushevich)], Performer: N I KHODOTOV (acc E B VILBUSHEVICH), Date: 6-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I KHODOTOV (acc E B VILBUSHEVICH)
  • CatNum: 21449
  • Num: 15960
  • Date: 6-10-11
  • Title: Siyala noch, Melodeklamatziya, stikhotvorenie Fet
  • Composer: Fet/Vilbushevicha
  • Trans: [The night was shining, Recitation of poem to music (poem Fet, music Vilbushevich)]
 • 2

  Composer: Bryusov/Vilbushevicha, Work: Kamenshchik, Melodeklamatziya, stikhotvorenieBryusov/Vilbushevicha[The stonemason, Recitation of poem to music (poem Bryusov, music Vilbushevich)], Performer: N I KHODOTOV (acc E B VILBUSHEVICH), Date: 6-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I KHODOTOV (acc E B VILBUSHEVICH)
  • CatNum: 21450
  • Num: 15961
  • Date: 6-10-11
  • Title: Kamenshchik, Melodeklamatziya, stikhotvorenie
  • Composer: Bryusov/Vilbushevicha
  • Trans: [The stonemason, Recitation of poem to music (poem Bryusov, music Vilbushevich)]