• 1

  Composer: Feldman, Work: Kak yantar vano gorit, tzyganskaya pesnyaFeldman, Performer: N I VAVICH, Date: 10-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I VAVICH
  • Num: 19454
  • Date: 10-10-15
  • Title: Kak yantar vano gorit, tzyganskaya pesnya
  • Composer: Feldman
 • 2

  Work: Kazbek, gruzinskaya narodnaya pesnya[The Kazbek, Georgian folk song], Performer: N I VAVICH, Date: 10-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I VAVICH
  • CatNum: 222537
  • Num: 19455
  • Date: 10-10-15
  • Title: Kazbek, gruzinskaya narodnaya pesnya
  • Trans: [The Kazbek, Georgian folk song]
  • Note: B2485
 • 3

  Composer: Borisov, Work: Ne znayou, ne znayou, tziganskiy romansBorisov[I do not know, I do not know, Gipsy romance], Performer: N I VAVICH, Date: 10-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I VAVICH
  • Num: 19456
  • Date: 10-10-15
  • Title: Ne znayou, ne znayou, tziganskiy romans
  • Composer: Borisov
  • Trans: [I do not know, I do not know, Gipsy romance]
 • 4

  Composer: Petrov, Work: Zachem menya vi polobile, tziganskiy romansPetrov, Performer: N I VAVICH, Date: 10-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I VAVICH
  • Num: 19457
  • Date: 10-10-15
  • Title: Zachem menya vi polobile, tziganskiy romans
  • Composer: Petrov
 • 5

  Work: Kak tzvensok zusinstay, zazdrovnaya pesnya, Performer: N I VAVICH, Date: 10-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I VAVICH
  • Num: 19458
  • Date: 10-10-15
  • Title: Kak tzvensok zusinstay, zazdrovnaya pesnya
 • 6

  Composer: Arr Rieck, Work: Ekh raz! tziganskaya pesnyaarr Rieck, Performer: N I VAVICH, Date: 11-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N I VAVICH
  • Num: 19470
  • Date: 11-10-15
  • Title: Ekh raz! tziganskaya pesnya
  • Composer: arr Rieck
  • Note: She ran! Gipsy song